Skifergas i Danmark

Jagten efter skifergas i Danmark er skudt i gang

I Danmark er jagten på skifergas så småt ved at gå i gang. Det internationale olieselskab Total E&P fik i 2010 i  samarbejde med Nodsøfonden tildelt to licenser til efterforskning efter olie og gas på land i Danmark. Efterforskningen forventes at løbe frem til 2016, og de første prøveboringer forventes igangsat i Nordjylland i 2013. Du kan læse mere om de konkrete planer for prøveboringerne i Nordjylland Prøveboringer i Vendsyssel. Ud over tilladelsen til at prøvebore i Nordjylland har Total og Nordsøfonden ligeledes indhentet en tilladelse til at bore i Nordsjælland. Her mangler man dog stadig at indsamle flere data, før prøveboringerne kan gå i gang.

Efter endt efterforskning kan Total og Nordsøfonden vælge at sende en ansøgning til Energistyrelsen om produktionstilladelse til udvinding af skifergas. I følge gas-samarbejdets egen hjemmeside vil produktionen i så fald starte omkring 2020.

Da de to eksisterende tilladelser blev givet tilbage i 2010, skete det uden nogen form for politisk debat i Folketinget. Først i marts 2012 tog den nuværende klima- og energiminister, Martin Lidegaard, initiativ til den første tekniske høring omkring skifergas i Folketingets energiudvalg (Hør den tekniske gennemgang i folketinget). Der skulle altså gå to år, før de politikere, der havde givet tilladelserne til prøveboringerne, valgte at sætte sig ind i de mulige konsekvenser for miljø og natur.

Den tekniske høring gav efterfølgende anledning til en mængde opfølgende spørgsmål omkring de miljømæssige konsekvenser og viste med al tydelighed, at tilladelserne på ingen måde var givet på et oplyst grundlag. Du kan høre mere om forløbet i P1-dokumentaren Jysk gaseventyr truer drikkevandet.

Den manglende viden om de miljømæssige konsekvenser førte efterfølgende til, at klima- og energiministeren i juni indførte et midlertidigt stop for uddelingen af nye tilladelser til prøveboringer. Et forbud, der strækker sig frem til 2014. Den midlertidige pause skal bruges til at undersøge størrelsesordenen af de miljømæssige konsekvenser. Stoppet for dog ingen betydning for de allerede uddelte licenser.

I en orientering til Folketingets energiudvalg meddelte ministeren: ”Miljøspørgsmålene og en udbredt skepsis i bl.a. USA og Europa har imidlertid givet anledning til skepsis i Danmark også. Set i lyset af dette indfører jeg en midlertidig pause for nye tilladelser til efterforskning efter skifergas på land.”

(artikel i Ingeniøren den 19. juni 2012: Dansk forbud mod omstridt gasudvinding vil vare til mindst 2014)

Miljøgodkendelser

Selve udvindingen af skifergas er omfattet af undergrundsloven, der administreres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Udvinding af skifergas kræver derfor efterforsknings- og udvindingstilladelse fra Energistyrelsen.

Derudover er der en række miljøproblematikker forbundet med udvindingen, som falder ind under anden lovgivning. Ifølge Naturstyrelsen (styrelse under Miljøministeriet) er der en række miljøspørgsmål, som knytter sig til frakturering i forbindelse med boringer skifergas:

·       Risiko for at skifergassen kan trænge ud i grundvandet/drikkevandet

·       Risiko for at anvendte kemikalier kan forurene grundvand og overfladevand

·       Der anvendes store vandmængder til udvinding af skifergas

·       Håndtering af spildevand

·       (Mine)affald ved udvindingen

·       Risiko for påvirkning af natur og biodiversitet

·       Evt. radioaktivitet ved opboring af radioaktive stoffer

Disse problemstillinger skal i dag håndteres inden for eksisterende lovgivning, såsom VVM-reglerne, vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven samt regler udstedt efter disse love. En oversigt over ”Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas” fra Miljøministeriet kan findes her

Miljøministeriets oversigt (137,0 KB)

VVM-regler

Regelsættet om VVM administreres på nuværende tidspunkt af den stedlige kommune, både når det vedrører efterforskningsboringer og indvindingsboringer efter skifergas. Det er dermed kommunen, der konkret skal foretage VVM-screeningen henholdsvis VVM-vurderingen. Den konkrete boring vil først kunne igangsættes, når der er udarbejdet en VVM-redegørelse, VVM-proceduren er afsluttet, og der er givet en VVM-tilladelse til boringen.

I juni 2012 fremlagde Miljøministeren et forslag om ændring af VVM-bekendtgørelsen så at efterforskning efter skifergas altid er VVM-pligtig, hvor det tidligere har været en vurderingssag for kommunen.

VVM-redegørelsen skal indeholde en vurdering af projektets indvirkning på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, herunder også risikoen for forurening bl.a. af grundvand samt håndtering af spildevand. Denne redegørelse skal indgår i kommunens beslutningen om at give VVM-tilladelse til projektet. Derudover skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som indeholder retningslinjer for beliggenheden og udformningen af det konkrete anlæg.

VVM-redegørelsen og forslaget til kommuneplantillæg skal i offentlig høring, og her har

Miljøministeriet mulighed for at fremsætte indsigelse. Indsigelsen kan angå enten selve kommunens beslutning om at tillade det pågældende projekt eller en utilstrækkelig afdækning af miljøpåvirkningerne i VVM-redegørelsen.

I Oktober 2012 har Miljøministeren foreslået at ændre myndighedskompetencen for godkendelse af indvinding af skifergas fra kommunerne til staten i form af en ændring af godkendelsesbekendtgørelsen. Det betyder altså at det i fremtiden vil være staten frem for den berørte kommune der giver tilladelse til kommerciel indvinding af skifergas.

Usikkert potentiale
Ifølge U.S. Energy Information Administration rummer den danske undergrund op mod 650 milliarder kubikmeter skifergas; det er omkring ti gange mængden af konventionel “naturgas”. Det økonomiske potentiale for indvinding er dog ifølge GEUS (De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) så usikkert, at skifergas ikke indgår i Energistyrelsens prognoser for fremtidig energiforsyning.

Giftige erfaringer – på vej til DK?

I USA, hvor fracking har været praktiseret i over 10 år, slår flere og flere beboergrupper, miljøorganisationer og embedsmænd i statssystemet alarm over problemerne med forurening af drikkevandet omkring fracking-boringer over hele landet.

Ifølge bl.a. Paul Hetzler, tekniker ved New York stats Department of Environmental Conservation, ansvarlig for tekniske undersøgelser ifm. fracking, er den nye gasudvindingsmetode er bombe under New Yorks drikkevand.

En måned efter hans skarpe udmelding udkom U.S. EPA (Environmental Protection Agency) med en rapport, der for første gang sikkert forbandt skifergasudvinding med grundvandsforurening.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »